Albinfo.al


Shënim
Çdo tip përdoruesi i aplikacioneve të “albinfo.al”, është përgjegjës për informacionin që hedh në këtë portal.
Askush tjetër nuk mund të modifikoje apo të fshijë nga portali, të dhënat që ka hedhur ai vetë.